net.kano.joscar.rvcmd.sendbl
Classes 
SendBuddyListGroup
SendBuddyListRvCmd